Type Here to Get Search Results !

कोणते धरण किती भरले येथे पहा..

All Dam water level

आज २ ऑक्टोबर २३ रोजी सकाळी सहा पर्यंत राज्यातील प्रमुख धरणांमधील पाणीसाठा पुढीलप्रमाणे आहे.

jayakwadi-dam

पाणी साठा(दलघफूट व टक्केवारी) (ए)=एकूण.  (उ)=उपयुक्त

अ.नगर(उत्तर)

भंडारदरा-(ए)--११०३९    १००.००%

निळवंडे ----(ए)--८२७९   ९९.५१%

मुळा-(ए)-------२३२१४    ८९.३६%

आढळा-(ए)------१०६०    १००.००%

भोजापूर--(उ)-----३६१     १००.००%

हे वाचा - आजचे कांदा बाजारभाव घोडेगाव

अ.नगर(दक्षिण) 

पिंप.जो(उ)---३५३०      ९०.८२%

येडगाव-----(उ)--१९४०   १००.००%

वडज-----(उ)--११७२.    १००.००%     

माणिकडोह-(उ)--८१२०  ७९.७८%

डिंभे-----(उ)--१२५००      १००.००%

घोड----------(ए)--५९७९   १००.००%

मां.ओहोळ(ए)-----८३.००  २०.८५%

घा.पारगाव(ए)-----२५.००  ५.७२%

सीना--(ए)--१४५०.००         ६०.४२%

खैरी ---(ए)----१०६.४८            १९.८४ %

विसापूर-(ए)--३०३.६६     ३३.५५%

नासिक/जळगाव जिल्हा (Godavari River)

गंगापूर--(उ)----  ५६३०     १००.००%

दारणा--(उ)----  ७१४९      १००.००%

कडवा-(उ)---      १६८८      १००.००%

पालखेड(उ)--     ६५१      ९९.६९%

मुकणे(उ)----     ६८३९      ९४.४७%

करंजवण-(उ)-- ५३७१    १००.००%

गिरणा--(उ)---- १०.५४४ टीएमसी/५७.०३%

हतनुर(उ)--------  ८.३७० टीएमसी/९२.९४%

‌वाघुर(उ)---------८.७७७ टीएमसी/१००.००%

मन्याड-(उ)-----०.०००.  टीएमसी/०.००%.                                                 

गुळ--(उ)--------००.६६० टीएमसी/८१.६९%.                                

अनेर--(उ)-------१.६५ टीएमसी/९४.९३%

प्रकाशा-(उ)---२.११६ टीएमसी/९६.४६%

उकई (उ)--  २३६.६६० टीएमसी/९९.५८%


बृहन्मुंबई महानगरपालिका धरणे

मो.सागर-(उ)--४.५५२ टीएमसी/९९.९९%

तानसा(उ)--- ५.०५६ टीएमसी/९८.६९%

विहार--(उ)--०.९८० टीएमसी /१००.०%

तुलसी(उप)--०.२८४ टीएमसी/१००.००%

म.वैतारणा(उ)--६.७३३ टीएमसी/९८.५२%


(कोंकण विभाग)ठाणे/रायगड जिल्हा

भातसा(उप)--३३.२४६ टीएमसी/९९.६३%

अ.वैतरणा(उ)--११.६७० टीएमसी/९९.७४%

बारावे(उ)--      ११.८२६ टीएमसी/९८.८३%

मोराबे ---(उ)--    ६.५४६ टीएमसी/१००.००%

हेटवणे --           ५.१२०   टीएमसी/१००.००%

तिलारी -(उ)------१५.१९७ टीएमसी/९६.१९%

अर्जुना (उ)-------  २.५६ टीएमसी/१००.०%

गडनदी--(उ)--    २.३४४  टीएमसी/८०.०८%

देवघर--(उ)--      ३.१३५ टीएमसी/९०.५६%


पुणे  विभाग

चासकमान-(उ)--७.५७ टीएमसी/१००.००%

पानशेत(उ)----    १०.६५ टीएमसी/१००.००%

खडकवासला(उ)--१.९७ टीएमसी/१००.००%                                                

भाटघर-(उ)-- २३.२२ टीएमसी/९८.८२%

वीर------(उ)-- ६.०२७ टीएमसी /६७.६७%

मुळशी--(उ)-- १९.९३ टीएमसी/९८.११%

पवना --(उ)--  ८.५१ टीएमसी/१००.००%

हे वाचा - आजचे कांदा बाजारभाव घोडेगाव

उजनी धरण

एकूण---   ८५.९५ टीएमसी/७३.३१%

(उप)--   २२.२८ टीएमसी/४१.५८%


कोयना धरण

एकूण-------९३.७७ टीएमसी/८९.०८%

उपयुक्त-----८८.६४ टीएमसी ८८.५३%


धोम--(उ)----- ८.५७ टीएमसी/७३.३२%

दुधगंगा-(उ)--२३.११ टीएमसी/९६.३६%

राधानगरी--     ७.५९ टीएमसी/९७.७२%


 मराठवाडा विभाग 

जायकवाडी धरण (Jayakwadi Dam Water level)

एकूण------- ६१.६९८५ टीएमसी/६०.०६%

उपयुक्त---- ३५.६३२३ टीएमसी/४६.४८%

येलदरी-   १७.८१० टीएमसी/६२.२८%

माजलगाव--१.३८४ टीएमसी/१२.५६%

पेनगंगा(ईसापूर)--(उ)--२८.५९५ टीएमसी/८३.९८%

तेरणा--उ)---०.८३५ टीएमसी/२५.९२%

मांजरा(उ)----१.८५७ टीएमसी/२९.१७%

दुधना----(उ)--२.४५१ टीएमसी/२८.६६%

विष्णुपुरी-(उ)--२.८५३ टीएमसी/१००.००%.                   

 सिध्देश्वर (उ)---२.८०२ टीएमसी/९८.००%


नागपूर विभाग 

गोसीखु-(उ)--१८.६०४ टीएमसी/७१.००%

तोत.डोह-(उ)---३५.९१३ टीएमसी/१००.००%

खडकपुर्णा(उ)--०.५८३ टीएमसी/१७.६८%

काटेपुर्णा(उ)--२.५०५ टीएमसी/८२.१४%

उर्ध्व वर्धा-(उ) -१९.९१९ टीएमसी/१००.००%