Type Here to Get Search Results !

राज्यातील सर्व धरण आवक आणि पाणीसाठा.

महाराष्ट्र सर्व धरणातील पाणीसाठा

26 सप्टेंबर 2023 पर्यन्त आवक आणि पाणीसाठा पुढील प्रमाणे आहे
dam-jayakwadi

अ.नगर(उत्तर)
भंडारदरा-(ए)--११०३९    १००.००%
निळवंडे ----(ए)--८१७०   ९८.२०%
मुळा-(ए)-------२१७३१    ८३.५०%
आढळा-(ए)------१०६०      १००.००%
भोजापुर--(उ)-----३४३     ९५.०१%

अ.नगर(दक्षिण)
पिंप.जो(उ)---३५४०      ९१.०५%
येडगाव-----(उ)--११६०   ५९.५६%
वडज---------(उ)--११७०   १००.००%     
माणिकडोह-(उ)--७८५०  ७७.२१%
डिंभे-----(उ)--१२४९०      १००.००%
घोड----------(ए)--३३४३   ५५.९१%
मां.ओहोळ(ए)-----३४.००  ८.३८%
घा.पारगाव(ए)-----२५.००  ५.७२%
सीना--(ए)--१०७५.००         ४४.७९%
खैरी ---(ए)----७७.००            १४.४१ %
विसापुर-(ए)--२२८.००     २५.१७%

नासिक/जळगाव जिल्हा

गंगापूर--(उ)----  ५४५१     ९६.८२%
दारणा--(उ)----  ७१४९      १००.००%
कडवा-(उ)---      १६७८      ९९.४१%
पालखेड(उ)--     ६३८      ९७.७०%
मुकणे(उ)----     ६५२१      ९०.०८%
करंजवण-(उ)-- ५३७१      १००.००%
गिरणा--(उ)---- १०.१६४ टीएमसी/५४.९७%
हतनुर(उ)--------  ६.९१८ टीएमसी/७६.८२%
‌वाघुर(उ)---------८.४७१ टीएमसी/९६.५१%
मन्याड-(उ)-----०.०००.  टीएमसी/०.००%.                                                 
गुळ--(उ)--------००.६५० टीएमसी/८१.११%.                                
अनेर--(उ)-------१.६३ टीएमसी/९३.८७%
प्रकाशा-(उ)---१.८०६ टीएमसी/८२.३५%
उकई(उ)--  २३१.८१८ टीएमसी/९७.५४%

बृहन्मुंबई महानगरपालिका धरणे 
मो.सागर-(उ)--४.५५३ टीएमसी/१००.००%
तानसा(उ)--- ५.०८१ टीएमसी/९९.१८%
विहार--(उ)--०.९८० टीएमसी /१००.०%
तुलसी(उप)--०.२८४ टीएमसी/१००.००%
म.वैतारणा(उ)--६.७२२ टीएमसी/९८.३५%

(कोंकण विभाग)ठाणे/रायगड जिल्हा

भातसा(उप)--३३.१४६ टीएमसी/९९.६३%
अ.वैतरणा(उ)--११.६७० टीएमसी/९९.७४%
बारावे(उ)--      ११.८५३ टीएमसी/९९.०६%
मोराबे ---(उ)--    ६.४९२ टीएमसी/९९.१७%
हेटवणे --           ४.९२२   टीएमसी/९६.१३%
तिलारी -(उ)------१४.०७० टीएमसी/८९.०६%
अर्जुना (उ)-------  २.५६ टीएमसी/१००.०%
गडनदी--(उ)--    २.३४४  टीएमसी/८०.०८%
देवघर--(उ)--      ३.२१३ टीएमसी/९२.८३%

पुणे  विभाग 
चासकमान-(उ)--७.५७ टीएमसी/१००.००%
पानशेत(उ)----    १०.६५ टीएमसी/१००.००%
खडकवासला(उ)--१.५६ टीएमसी/७९.११%                                                
भाटघर-(उ)-- २३.४० टीएमसी/९९.५६%
वीर------(उ)-- ४.८९ टीएमसी /५१.९४%
मुळशी--(उ)-- १९.९० टीएमसी/९८.७५%
पवना --(उ)--  ८.५१ टीएमसी/१००.००%

उजनी धरण
एकुण---   ७६.१८ टीएमसी/६४.९७%
(उप)--   १२.५१ टीएमसी/२३.३५%

 कोयना धरण
एकुण-------९२.०६ टीएमसी/८७.४६%
उपयुक्त-----८६.९४ टीएमसी ८६.८३%

धोम--(उ)----- ८.३७ टीएमसी/७१.५९%
दुधगंगा-(उ)--२२.६८ टीएमसी/९४.५८%
राधानगरी--     ७.५६ टीएमसी/९७.३०%

 मराठवाडा विभाग, Godavari River
जायकवाडी धरण

एकूण------- ५६.०२६६ टीएमसी/५४.५४%
उपयुक्त---- २९.९६०४ टीएमसी/३९.०८%

येलदरी-   १७.६७५ टीएमसी/६१.८०%
माजलगाव--१.३९५ टीएमसी/१२.६६%
पेनगंगा(ईसापुर)--(उ)--२४.९२० टीएमसी/७४.६६%
तेरणा--उ)---०.७८२ टीएमसी/२४.२७%
मांजरा(उ)----१.५६१ टीएमसी/२४.९८%
दुधना----(उ)--२.२७५ टीएमसी/२६.६०%
विष्णुपुरी-(उ)--२.८५३ टीएमसी/१००.००%

नागपूर विभाग
गोसीखु-(उ)--१२.९०१ टीएमसी/४९.००%
तोत.डोह-(उ)---३५.९१३ टीएमसी/१००.००%
खडकपुर्णा(उ)--०.३४३ टीएमसी/१०.३८%
काटेपुर्णा(उ)--२.३७८ टीएमसी/७७.९८%
उर्ध्व वर्धा-(उ) -१९.८५४ टीएमसी/९९.६७%

(विसर्ग)--क्युसेक्स(दैनंदिन)

भंडारदरा धरण(प्रवरानदी)-- ८२०
  कालवे-------------------    ०००               
निळवंडे धरण(प्रवरा नदी)----१७६२/१४३५ 
देवठाण(आढळा नदी)--------३६४
   कालवे---------------------०३०
भोजापुर(म्हाळुंगी)----------०००     
कालवा----------------------६०
ओझर(प्रवरा नदी)--------------२३४७
कोतुळ(मुळा नदी)--------    १३९३
मुळाडॅम(मुऴा)---------------०००  
दारणा-----------------११००                                        
नां.मधमेश्वर(गोदावरी)-----३८८९
कालवे- (जलद कालव्यासह)------३००
               
नदीत सुरू असलेला विसर्ग-      
हतनुर(धरण)---------    २४,७९१
डिंभे (धरण)-------------२०१२
उजनी ( धरण)------------५०००
राधानगरी-----------------६००   
राजापुर बंधारा(कृष्णा)---४९५०
कोयना(धरण)--------     १०५०                        
 कृष्णा पुल, कराड---------२०२३६                              
गोसीखुर्द (वैनगंगा)---------५८.२७६

दि 26/09/2023 अखेर,संकलन - हरिश्चंद्र चकोर, कार्यकारी अभियंता (से.नि.) जलसंपदा विभाग
Tags