Type Here to Get Search Results !

आजचा धरणातील पाणीसाठा 30/07/2022...

 UPDATES of DAMS


धरण पाणीसाठा 30/07/2022 अखेर

पर्ज्यन्यमान,विसर्ग,पाणी आवक इ. अद्ययावत माहिती दिनांक:30/०७/२०२२

---------------------------------------- 

🟢पाणी साठा(दलघफूट व टक्केवारी)(ए)=एकुण. 

१)भंडारदरा:(एकुण)::९६८१ ८७.६९%            

२)निळवंडे ::::::(एकुण)::६७७८. ८१.४६%                                                    

३)मुळा::::::(एकुण)::१९५३१ ७५.११%

४)आढळा::::::(एकुण)::१०६० १००%                                                                                                                                                             

 ------ नासिक/जळगाव जिल्हा----- 

 गंगापुर::(ऊ)::::::४०८३ ......७२.५२% 

 दारणा::(ऊ)::::५२२६.....   ७३.१०% 

 कडवा:(ऊ)::::१३६७ .....८०.९८% 


 🔹पुणे विभाग---------------------------------------------------- 

चासकमान:(ऊ):७.४४ TMC.... /९८.२३%

पानशेत(ऊ)::८.३३ TMC.... /७८.२२% 

खड.वासला(ऊ)::१.६२ TMC...../८२.१३% 

उजनी धरण. एकुण::१०४.०४ TMC..../८८.७४%

कोयना धरण. एकुण::६४.७७ TMC..../६१.५३%

दुधगंगा:(ऊ)::१५.७३ TMC...../६५.५९%

 🔹---मराठवाडा विभाग ----🔹 

 जायकवाडी धरण एकुण ::९५.०४३५ TMC ......../९२.५३% 

 येलदरी::१८.९४० TMC........./६६.२३%  ‌

माजलगाव:४.६९७ TMC....../४२.६३% 

उ.पेनगंगा(ऊ):३१.१३१ TMC....../९१.४३% 

तेरणा::(ऊ):::१.०९९ TMC....../६५.१८% 

मांजरा(ऊ)::::२.३८१ TMC....../३८.१०% 

दुधना::::::::५.८०६ TMC....../६७.८८% 

 

Tags