Type Here to Get Search Results !

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना अर्ज. Gopinath Munde Shetkari Apghat Vima Yojana

 

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना अर्ज |Gopinath Munde Shetkari Apghat Vima Yojana

gopinath mundhe shetkari apaghat yojana

Gopinath Munde Shetkari Apghat Vima Yojana Maharashtra: शेती व्यवसाय करतांना होणारे विविध अपघातामुळे शेतकऱ्यांस मृत्यू ओढावल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास संबंधित अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस विमाछत्र गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमार्फत प्रदान करण्यात आले असून त्याचा लाभ त्या शेतकऱ्यास व त्यांच्या कुटुंबास देण्यात येतो.

राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी व त्याबरोबरच शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील कोणताही १ वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेले व्यक्ती (आई-वडील,शेतकऱ्याची पती/पत्नी, मुलगा व अविवाहीत मुलगी यापैकी कोणतीही एक व्यक्ती) असे १० ते ७५ वयोगटातील एकुण २ जणांना विमाछत्र प्रदान करण्यासाठी सुधारित स्वरुपात गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

अपघात विमा योजनेसाठी विमाछत्र प्रदान करण्यासाठी कुटुंबाच्या व्याख्येमध्ये शेतकऱ्याचे आई-वडील, पती/पत्नी, मुलगा व अविवाहीत मुलगी यांचा समावेश ग्राह्य धरण्यात आलेला आहे

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना नुकसान भरपाई व पात्रता

सदर योजनेअंतर्गत अपघात ग्रस्त शेतकऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबियांस प्रकरणपरत्वे खालील प्रमाणे लाभ अनुज्ञेय आहे:

अपघाताची बाब – नुकसान भरपाई

  • अपघाती मृत्यू – रु.२,००,०००/
  • अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन हात किंवा दोन पाय तसेच एक डोळा व एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास रु.२,००,०००/
  • अपघातामुळे एक डोळा अथवा एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास – रु.१,००,०००/

लाभार्थी पात्रता:-

महाराष्ट्र राज्यातील १० ते ७५ वयोगटातील महसूल नोंदी नुसार विमा पॉलिसी लागू झालेल्या तारखेस खातेदार असलेला शेतकरी व वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेला शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील १० ते ७५ वयोगटातील वर नमूद केलेला कोणताही १ सदस्य.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना कागदपत्रे

दावा अर्जासोबत सादर करावयाची आवश्यक कागदपत्रे:-

अ) लाभ घेण्याकरीता दावा दाखल करताना सादर करावयाची आवश्यक कागदपत्रे –

विहीत नमुन्यातील पूर्वसुचनेचा अर्ज पूर्वसूचनेसोबत आवश्यक कागदपत्रे

  1. 7/12 उतारा
  2. मृत्यू दाखला
  3. प्रथम माहिती अहवाल
  4. विजेचा धक्का अपघात, वीज पडून मृत्यू, पाण्यामध्ये बुडून मृत्यू. उंचावरून पडून झालेला मृत्यू, सर्पदंश/विंचू दंश व अन्य कोणतेही अपघात यासाठी प्रथम माहिती अहवाल किंवा पोलीस पाटील अहवाल
  5. घटनास्थळ पंचनामा
  6. वयाचा दाखला
सदरचा दावा दुर्घटनेनंतर शक्यतो ४५ दिवस कालावधीत ताजसीलदार यांचेकडे नोंदवण्यात यावा.

हे पण वाचा
सौर ऊर्जा कृषी पंप योजना अर्ज सुरू
Tags