Type Here to Get Search Results !

आता असंघटित कामगारांची होणार नोंदणी आणि ई श्रम कार्ड मिळणार. Eshram card yojana

असंघटित कामगारांची ई श्रम कार्डसाठी होणार नोंदणी 

 ( Now unorganized workers will be registered and see what the benefits will be)

asanghatit-kamgar

असंघटित कामगार म्हणजे काय? (esharm card registration)

असंघटित कामगार म्हणजे असे कामगार की ज्यांची आता पर्यन्त कुठल्याही रजिस्टर मध्ये नोंदणी केलेली नाही. सरकार कडे ज्यांचा डाटा उपलब्ध नाही. ज्या कामगारांची आयकर विभागाकडे नोंदणी झालेली नाही. यामध्ये घरगुती कामगार कुटीरुद्योग करणारे यांचा समावेश होतो.

असंघटित कामगार कोण आहेत? ( Unorganized workers)

 भारतात असंघटित क्षेत्रात 43.7 कोटी कामगार काम करत आहेत.

असंघटित कामगारांची काही उदाहरणे:

 • लहान आणि सीमांत शेतकरी
 • शेतमजूर
 • मच्छीमार
 • प्राण्यांमध्ये गुंतलेले संगोपन करणारे
 • बीडी रोलिंग
 • लेबलिंग आणि पॅकिंग
 • इमारत आणि बांधकाम कामगार
 • लेदर कामगार
 • विणकर
 • सुतार
 • मीठ कामगार
 • वीटभट्ट्या आणि दगडात काम करणारे
 • खाणी कामगार
 • सॉ मिलमध्ये कामगार
 • सुईणी,
 • घरगुती कामगार
 • न्हावी कारागीर
 • भाजी आणि फळ विक्रेते
 • वृत्तपत्र विक्रेते
 • रिक्शा खेचणारे
 • ऑटो चालक
 • रेशीमकाम कामगार, सुतार
 • टॅनरी कामगार
 • सामान्य सेवा केंद्रे
 • गृहिणी
 • रस्त्यावर विक्रेते
 • एमएनजीआरजीए कामगार
 • आशा कामगार
 • दूध ओतणारे शेतकरी
 • स्थलांतरित डब्ल्यू

वरील सर्व हे  unorganized workers म्हणजे असंघटित कामगार आहेत

असंघटित कामगारांना काय लाभ मिळणार?

असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणाचे फायदे मिळतील.

त्यांचा  Database तयार होईल. हा डेटाबेस सरकारला धोरण आणि कार्यक्रम तयार करण्यात मदत करेल

सर्व क्षेत्रातील कामगार त्यांचा व्यवसाय, कौशल्य विकास करता येईल. 

स्थलांतरित कामगार श्रमिकांचा मागोवा घेणे आणि त्यांना अधिक सोयी प्रदान करुन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होईल.

ई श्रम कार्ड साठी पात्रता काय? (निकष)

खालील निकष पूर्ण करणारे प्रत्येक कामगार पात्र आहेत
 • वय 16-59 वर्षे असावे
 • आयकर भरणारा नसावा
 • EP EPFO ​​आणि ESIC चे सदस्य नसावेत
 • असंघटित कामगार श्रेणींमध्ये कार्यरत असणे आवश्यक आहे

नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे काय?

1. अनिवार्य

  आधार क्रमांक,

बँक खाते

मोबाइल नंबर

 
2. पर्यायी

शिक्षण प्रमाणपत्र

  उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र

  व्यवसाय प्रमाणपत्र

  कौशल्य प्रमाणपत्र

 असंघटित कामगारांची नोंदणी कशी करायची ?


आपले सरकार सेवा केंद्र, सेतु केंद्र मध्ये जाऊन ई श्रम कार्ड साठी ऑनलाइन नोंदणी करता येणार

eshram card म्हणजे काय? 


Labor कामगार आणि रोजगार मंत्रालय असंघटित राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करत आहे

कामगार. Un वेबसाइटवर असंघटित कामगारांची नोंदणी केली जाईल.

 प्रत्येक UW  ला ओळखपत्र दिले जाईल जे एक विशिष्ट ओळख क्रमांक असेल.(online eshram card)

 esharam kard साठी अपात्र कोण?

Organized संघटित क्षेत्रात गुंतलेली कोणतीही व्यक्ती ई श्रम कार्ड साठी पात्र नाही

संघटित क्षेत्रात खाजगी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगार असतात त्यांना नियमित पगार, मानधन आणि इतर फायदे मिळतात तसेच भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युइटीच्या स्वरूपात सामाजिक सुरक्षा असते.

हे पण वाचा


ईतर योजना

असंघटित कामगारांकरीता प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM) व लघु व्यापाऱयांकरीता राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना

असंघटित कामगारांकरीता प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM) व लघु व्यापाऱयांकरीता राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (NPS-Traders) या दोन योजना भारत सरकारने लागू के ल्या आहेत. या योजनेच्या संबंधातील विविध मुद्यांवर चचा करण्यासाठी दि. १९/११/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता दूरटचत्रवाणी पटरषद (video Conference) आयोजीत करण्यात आली होती. सदर दूरचित्रवाणी परिषदेमध्ये असंघटित कामगारांकरीता प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM) व लघु व्यापाऱयांकरीता राष्ट्रीय निवृत्ती योजना (NPS-Traders) या दोन योजनांसाठी राज्य स्तरीय संनियत्रंण समीती व जील्हास्तरीय अंमलबजावणी समीती तातडीने स्थापन करण्याचे निदेश श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार यांचे स्तरावरुन देण्यात आलेले आहेत. उपरोक्त निदेश विचारात घेऊन प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM) व लघु व्यापाऱयांकरीता राष्ट्रीय निवृत्ती योजना (NPS-Traders) या दोन योजनांसाठी राज्य स्तरीय संनियत्रंण समीती व जील्हास्तरीय अंमलबजावणी समीती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या टवचाराधीन होती.

राज्य स्तरीय संनियत्रंण समीतीचे कार्ये

1 प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेचे लाभाथी (PM-SYM) व राष्ट्रीय निवृत्ती योजना (NPSTraders) लागू असलेल्या लघुव्यापाऱयांच्या ओनलाईन पधतीतीने जिल्हाधीकारी स्तरावरील नोंदणीच्या प्रगतीचे परिक्षण व नियंत्रण करणे. 

2. क्षेत्रीय स्तरावरील नागरी सुविधा कें द्रे व ई-जनसुविधा कें द्राच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे व प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेचे (PM-SYM) व राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेचे (NPS-Traders) लक्ष्य पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करणे. मनरेगा मजूर स्वयंसहाय्यता  (राष्ट्रीय शहरी जीवन्नोन्नती मीशन व राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोन्नती मीशन), घरेलू कामगार, वीटभट्टी कामगार,  फे रीवाले, रिक्षाचालक, शेतमजूर, मनरेगा मजूर, मासेमारी करणारे व इतर कामगार, इमारत व इतर बांधकाम कामगार,  यासारख्या असंघटित कामगारांच्या नोंदणीचे लक्ष्य पुणण होण्यावर भर देणे व त्यासंदभातील कामाच्या प्रगतीवर टनयंत्रण ठेवणे. 

3. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना/राष्ट्रीय स्वास्र्थ्य विमा योजनेच्या लाभार्थ्याची प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेमध्ये नोंदणी करणे.

 4. लघुव्यापाऱयांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेमध्ये दुकानदार व लघुव्यापारी  नोंदणी होण्याचे लक्ष्य पूर्ण करण्यावर नियंत्रण ठेवणे.

 5. असंघटित कामगार व लघुव्यापाऱयांच्या कल्याणाकरीता काम करणाऱया कामगार संघटना/ असोशीएशन/नागरी संस्था यांच्या सदस्यांची राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेमध्ये नोंदणी होण्यासाठी प्रयत्न करणे. 

6. असंघटित कामगार व लघुव्यापाऱयांकरीता स्वतंत्रपणे जिल्हास्तरीय व नागरी सुविधा कें द्रस्तरावर लहान व मोठ्या नोंदणी कार्यशाळा नियमीतपणे कायान्वीत करणे. 

7. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM) व राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेच्या (NPS-Traders) लाभार्थ्याना माटहीती, शिक्षण व संवाद (IEC) साधण्यासाठी तसेच कामगार आयुक्त व इतर सरकारी यंत्रणांमार्फत योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी रुपरेषा विहीत करणे.

 8. चचासत्र, सेमीनार, सार्वजनिक सभा, विद्यार्थ्यांचा सहभाग, युटनव्हर्वसिीज, महाविद्यालये, वाहीन्या, वृत्तपत्रे, कार्यशाळा, पत्रके, बॅनर, जिल्हा कामगार अधीकारी/जिल्हा उद्योग कें द्रामधील मदत कें द्रे/कौशल्य विकास कें द्रे/इतर जिल्हास्तरीय अधीकारी यांच्या माध्यमातून राज्यव्यापी जनजागृती कायणक्रमांची अंमलबजावणी करणे व त्यांचे परीक्षण करणे. 

9. या समीतीकडे येणाऱया जनतेच्या तक्रारींचे निराकरण करणे.

10. ३ महीन्यांतून एकदा समीतीची बैठक घेणे. असंघटित कामगारांकरीता प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM) व लघु व्यापाऱयांकरीता राष्ट्रीय निवृत्ती योजना (NPS-Traders) या दोन योजनांचे लाभ मीळावे यासाठी लाभार्थ्यांची नोंदणी, योजनांची प्रसीध्दी यासारख्या बाबी यशस्वीपणे राबविण्यासाठी स्थापना करावयाच्या जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी समितीची असेल.
Tags